گاف گناه

((گافِ گناه))
کوچ کردی کوچه ها خالی شد از عطرِتَنَت                                       
خاطرِ خاطره ها جاری شد از نبودنت

تب راهی شدنت بوی تبانی دارد              
شبِ این خوابِ گران دلنگرانی دارد

سایه رفت و در سیاه لحظه ها تنها شدم                                     
باده رفت و یک تَنِه در بادیه تن ها شدم

عاقبت یکسره شب شد روزگاران شباب                      
تارِ مُطرب می گزیند تارَک حالِ خراب

خسته از گافِ گناهی که نمی دانم چیست؟                         
مانده در کافِ کلافی که سَرَش پیدا نیست!

پنجه بر پنجره ی بسته علاج کار نیست
بید مجنون ، وسط باغ دگر بیدار نیست

دعایِ خیرِ مادر هست و اکنون ادعا دارم                        
 سَرَم بالا و می دانم که بالا سر خدا دارم

حرفها همسان ولی معنای آن یکسان نبود           
 آشنایا!  چینش ذهن واژه ها آسان نبود
((کیوان بخشی پور))

شهریور 1397

برخی واژه هایی که حروف همسان ولی معنای متفاوت دارند  و در سروده استفاده شده اند ???? کوچ،کوچه ???? تب ،تبانی ???? گران، نگران???? سایه، سیاه????باده،بادیه ???? تنه، تنها ???? شب،شباب ???? تار،تارک ????پنجه،پنجره????بید،بیدار????دعا، ادعا و ..منبع: http://keyvanbakhshi.blogfa.com/